HARGA DAIHATSU 2020

DOWNLOAD Harga Daihatsu mei 2020

DAFTAR HARGA DAIHATSU MEI 2020
NO MODEL OTR DKI OTR BANTEN OTR BEKASI
1 GRAN MAX PU 1.3 STD FH E4     141,400,000    148,200,000      146,750,000
2 GRAN MAX PU BOX 1.3 PT FH E4     161,800,000    168,600,000      164,150,000
3 GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT FH E4     163,400,000    170,200,000      165,750,000
4 GRAN MAX PU 1.3 3W FH E4     141,400,000    148,200,000      146,750,000
5 GRAN MAX PU BOX 1.3 3W PT FH E4     161,800,000    168,600,000      164,150,000
6 GRAN MAX PU BOX 1.3 3W ALUMUNIUM FH E4     163,400,000    170,200,000      165,750,000
7 GRAN MAX PU 1.5 STD FH E4     146,100,000    152,900,000      151,350,000
8 GRAN MAX PU BOX 1.5 PT FH E4     166,500,000    173,300,000      168,850,000
9 GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT FH E4     168,100,000    174,900,000      170,450,000
10 GRAN MAX PU 1.5 3W FH E4     146,100,000    152,900,000      151,350,000
11 GRAN MAX PU BOX 1.5 3W PT FH E4     166,500,000    173,300,000      168,850,000
12 GRAN MAX PU BOX 1.5 3W ALUMUNIUM FH E4     168,100,000    174,900,000      170,450,000
13 GRAN MAX PU AC PS 1.5 FH E4     153,100,000    159,900,000      158,350,000
14 GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT FH E4     173,500,000    180,300,000      175,850,000
15 GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT FHE4     175,100,000    181,900,000      177,450,000
16 GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB E4     159,100,000    165,900,000      164,350,000
17 GRAN MAX PU AC PS 1.5 AB SP E4     162,550,000    169,350,000      167,800,000
18 GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT AB E4     179,500,000    186,300,000      181,850,000
19 GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT ABE4     181,100,000    187,900,000      183,450,000
20 GRAN MAX PU 1.3 STD GL E4     139,900,000    146,700,000      145,250,000
21 GRAN MAX PU BOX 1.3 PT GL E4     160,300,000    167,100,000      162,650,000
22 GRAN MAX PU BOX 1.3 ALUMUNIUM PT GL E4     161,900,000    168,700,000      164,250,000
23 GRAN MAX PU 1.5 STD GL E4     144,600,000    151,400,000      149,850,000
24 GRAN MAX PU BOX 1.5 PT GL E4     165,000,000    171,800,000      167,350,000
25 GRAN MAX PU BOX 1.5 ALUMUNIUM PT GL E4     166,600,000    173,400,000      168,950,000
26 GRAN MAX PU AC PS 1.5 GL E4     151,100,000    157,900,000      156,350,000
27 GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 PT GL E4     171,500,000    178,300,000      173,850,000
28 GRAN MAX PU AC PS BOX 1.5 ALUMIN PT GLE4     173,100,000    179,900,000      175,450,000
30 GRAN MAX BV 1.3 FH E4     154,025,000    154,825,000      155,550,000
31 GRAN MAX BV 1.3 AC FH E4     158,125,000    158,925,000      159,650,000
32 GRAN MAX BV 1.3 AC AB E4     164,125,000    164,925,000      165,650,000
33 GRAN MAX BV 1.3 AC AB SP E4     167,575,000    168,375,000      169,100,000
34 GRAN MAX BV 1.5 AC PS ABS E4     175,625,000    176,425,000      177,150,000
35 GRAN MAX MB 1.3 D FH E4     171,875,000    172,675,000      173,000,000
36 GRAN MAX MB 1.3 D AB E4     177,875,000    178,675,000      179,000,000
37 GRAN MAX MB 1.3 D AB SP E4     181,325,000    182,125,000      182,450,000
38 GRAN MAX MB 1.3 D FF FH E4     178,275,000    179,075,000      179,400,000
39 GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE FH E4     207,275,000    208,075,000      206,900,000
40 GRAN MAX MB 1.3 D FF AMBULANCE C E4     207,275,000    208,075,000      206,900,000
41 GRAN MAX MB 1.5 D PS FH E4     187,875,000    188,675,000      189,900,000
42 HI MAX PU 1.0 STD E4     107,750,000    108,150,000      109,950,000
43 HI MAX PU 1.0 STD AC PS E4     115,750,000    116,150,000      117,950,000
44 LUXIO 1.5 D M/T MC E4     203,700,000    204,700,000      207,950,000
47 LUXIO 1.5 X M/T MC E4     221,850,000    222,850,000      226,100,000
48 LUXIO 1.5 X A/T MC E4     232,950,000    233,950,000      237,200,000
49 LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4 STD     214,850,000    215,850,000      219,100,000
50 LUXIO 1.5 X M/T AMBULANCE E4     256,065,000    257,065,000      260,315,000
51 GRAND NEW XENIA X MT 1.3 STD     194,250,000    193,850,000      199,000,000
52 GRAND NEW XENIA X MT 1.3 DLX     206,200,000    205,800,000      210,950,000
53 GRAND NEW XENIA X AT 1.3 STD     205,150,000    204,750,000      209,900,000
54 GRAND NEW XENIA X AT 1.3 DLX     218,050,000    217,650,000      222,800,000
55 GRAND NEW XENIA R MT 1.3 STD     205,650,000    205,250,000      208,800,000
56 GRAND NEW XENIA R MT 1.3 DLX     217,450,000    217,050,000      220,600,000
57 GRAND NEW XENIA R AT 1.3 STD     216,550,000    216,150,000      219,700,000
58 GRAND NEW XENIA R AT 1.3 DLX     228,450,000    228,050,000      231,600,000
59 GRAND NEW XENIA R MT 1.5 DLX     227,250,000    226,850,000      230,400,000
60 GRAND NEW XENIA R AT 1.5 DLX     238,150,000    237,750,000      241,300,000
77 NEW AYLA 1.0 D MT MC     102,150,000    106,600,000      104,950,000
78 NEW AYLA 1.0 D+ MT MC     114,350,000    118,850,000      117,200,000
79 NEW AYLA 1.0 X MT MC     125,150,000    129,650,000      128,000,000
80 NEW AYLA 1.0 X MT DLX MC     132,500,000    137,000,000      135,350,000
81 NEW AYLA 1.0 X AT MC     134,200,000    138,700,000      137,100,000
82 NEW AYLA 1.0 X AT DLX MC     141,550,000    146,050,000      144,400,000
83 NEW AYLA 1.2 X MT MC     136,450,000    139,950,000      139,300,000
84 NEW AYLA 1.2 X AT MC     146,450,000    149,950,000      149,350,000
85 NEW AYLA 1.2 R MT MC     143,400,000    146,900,000      146,250,000
86 NEW AYLA 1.2 R MT DLX MC     147,400,000    150,900,000      150,250,000
87 NEW AYLA 1.2 R AT MC     155,900,000    159,400,000      158,800,000
88 NEW AYLA 1.2 R AT DLX MC     159,900,000    163,400,000      162,800,000
89 SIGRA 1.0 D MT MC     119,500,000    122,750,000      123,000,000
90 SIGRA 1.0 M MT MC     129,900,000    133,150,000      133,400,000
91 SIGRA 1.2 X MT MC     139,250,000    142,500,000      142,750,000
92 SIGRA 1.2 X MT DLX MC     144,750,000    148,000,000      148,250,000
93 SIGRA 1.2 X AT MC     152,050,000    155,300,000      155,550,000
94 SIGRA 1.2 X AT DLX MC     157,550,000    160,800,000      161,050,000
95 SIGRA 1.2 R MT MC     145,650,000    148,900,000      149,150,000
96 SIGRA 1.2 R MT DLX MC     149,450,000    152,700,000      152,950,000
97 SIGRA 1.2 R AT MC     158,450,000    161,700,000      161,950,000
98 SIGRA 1.2 R AT DLX MC     162,250,000    165,500,000      165,750,000
99 COPEN MT     432,250,000    435,250,000      435,250,000
100 COPEN AT     447,250,000    450,250,000      450,250,000
101 NEW SIRION STD MT E4     200,100,000    200,900,000      201,075,000
103 NEW SIRION STD AT MC E4     214,850,000    215,650,000      215,725,000
105  ALL NEW TERIOS X MT E4     211,800,000    212,350,000      215,600,000
106  ALL NEW TERIOS X MT DELUXE E4     221,800,000    222,350,000      225,600,000
107  ALL NEW TERIOS X AT DELUXE E4     231,800,000    232,350,000      236,100,000
108  ALL NEW TERIOS R MT E4     244,500,000    245,300,000      250,050,000
109  ALL NEW TERIOS R MT DELUXE E4     254,500,000    255,300,000      260,050,000
110  ALL NEW TERIOS R AT E4     254,500,000    255,300,000      260,450,000
111  ALL NEW TERIOS R AT DELUXE E4     264,500,000    265,300,000      270,450,000
112 ALL NEW TERIOS R MT CUSTOM E4     256,400,000    257,200,000      261,950,000
113 ALL NEW TERIOS R AT CUSTOM E4     266,400,000    267,200,000      272,350,000